I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Konkursu są
  1. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stare Miasto wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000101426,
  2. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Bona Sforza wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000217906,
  3. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Śródmieście wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000197291,
  4. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stańczyk wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000423855,

Określanych dalej mianem Organizatorów.

 1. Zgłaszającymi piosenki do Konkursu mogą być bezpośrednio Wykonawcy piosenki, poszczególne Kluby lub grupy Klubów zrzeszone w ramach Lions Club International oraz inne organizacje związane ze środowiskiem osób niewidomych, określane mianem Zgłaszających działających w imieniu uczestników konkursu, określanych mianem Wykonawców.
 2. Koordynatorem konkursu jest Jordan Group. Adresem Koordynatora Konkursu jest ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, Polska.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy podczas Lions World Song Festival for the Blind.

II ZASADY ZGŁASZANIA PIOSENEK DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs odbywa się co dwa lata poczynając od roku 2013.
 2. Do Konkursu można zgłaszać nieopublikowane piosenki z każdego gatunku muzycznego, wykonywane i stworzone dla uczestników Konkursu, przesłane w formacie mp3 jako załącznik do formularza internetowego znadującego się na stronie www.lionsfestival.org w terminie do dnia 31 maja roku w którym odbywa się Konkurs.
 3. Zgłoszenie może zawierać jedną piosenkę wykonywaną przez jednego Wykonawcę.
 4. Zgłoszenie odbywa się TYLKO przez formularz internetowy na stronie www.lionsfestival.org. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola ora dołączyć piosenkę (format mp3) oraz zdjęcie wykonawcy.
 5. Zdjęcie Wykonawcy zostanie wykorzystane do promocji Wykonawcy oraz Lions Festival w mediach społecznościowych, na stronie www oraz w materiałach drukowanych.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział piosenki napisane i skomponowane na potrzeby Konkursu i uprzednio nigdzie nieupublicznione. Piosenki mogą być wykonywane jedynie przez osoby niewidome i słabo widzące zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia.
 7. Czas trwania zgłoszonych piosenek nie może być dłuższy niż 5 minut.
 8. Zgłoszenie piosenek oznacza jednocześnie, że na podstawie udzielonego pełnomocnictwa /odrębnej umowy, zgłaszający gwarantuje i oświadcza, że:
  1. Wykonawca zgłoszony do konkursu jest osobą niewidomą lub słabo widzącą zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia
  2. w przypadku zakwalifikowania przez Jury zgłoszonej piosenki do udziału w Konkursie – jej wykonawca wskazany w zgłoszeniu wykona ją podczas koncertów podcza trwania Lions Festival
  3. upoważnia Organizatora do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi wykonawcy piosenki – w całości lub wybranych fragmentach w celu promocji Konkursu i Organizatora, prowadzonej we wszystkich mediach, w tym stacjach telewizyjnych, radiowych, Internecie, bilbordach i za pomocą innych dostępnych form i środków przekazu
  4. wykonawca piosenki zakwalifikowanej do Konkursu weźmie udział we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w konferencjach, wywiadach, sesjach zdjęciowych, programach radiowych i telewizyjnych promujących Konkurs i Festiwal
  5. dysponuje wszelkimi prawami do zgłoszonej piosenki w zakresie jej wykorzystania w sposób określony w niniejszym regulaminie
  6. wykonawca zawrze z Organizatorem umowę o artystyczne wykonanie piosenki w przypadku jej zakwalifikowania do udziału w Konkursie i udzieli licencji nieograniczonej w czasie i terytorialnie, z możliwością sublicencjonowania, do korzystania i rozporządzania artystycznym wykonaniem w zakresie jego utrwalenia i zwielokrotnienia na każdym dostępnym nośniku i za pomocą każdej techniki, w tym audialnej, audiowizualnej, fonograficznej, wprowadzenia utrwaleń i zwielokrotnień do obrotu w kraju i za granica, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania przewodowego i bezprzewodowego ze stacji naziemnej, za pośrednictwem satelity, udostępniania za pomocą sieci informatycznych i telekomunikacyjnych oraz w taki sposób by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym /Internet/, zamieszczenia na stronach internetowych Organizatora, reemisji, korzystania w formie usług telekomunikacyjnych/sms, wap, przekazy dźwiękowe i wizualne/ oraz w zakresie wykorzystania artystycznego wykonania piosenki i fonogramu z jej nagraniem w zakresie związanym z Konkursem, jego nadaniem, jako utworu audiowizualnego oraz wydaniem okolicznościowego fonogramu/wideogramu i jego eksploatacji jak wyżej
  7. upoważnia Organizatora do korzystania i przetwarzania danych nadesłanych w zgłoszeniu w zakresie związanym z Konkursem i jego promocja
  8. swym działaniem nie narusza praw i dóbr osób trzecich.
 9. W przypadku nieprawdziwości złożonych oświadczeń lub gwarancji, o których mowa w niniejszym regulaminie, zgłaszający ponosi wobec Organizatora i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawcza oraz z tytułu naruszenia praw wyłącznych,  zobowiązując się do samodzielnego naprawienia wszelkich szkód z tego tytułu.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że zostało naruszone postanowienia Punktu 8 Regulaminu, Wykonawca zostanie pozbawiony prawa udziału w Konkursie.
 11. Zgłoszenie piosenki jest równoznaczne z faktem zapoznania się przez zgłaszającego z postanowieniami niniejszego regulaminu, akceptacja tych postanowień oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 12. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz zgłaszającego jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem piosenki do udziału w Konkursie ani do zwrotu nadesłanych materiałów, w tym płyty CD – demo, jeżeli została wysłane.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi niniejszego regulaminu, Jury dokona do dnia 31 lipca roku w którym odbywa się Konkurs wyboru maksymalnie 30 wykonawców do konkursu biorąc pod uwagę walory artystyczne wykonania oraz poziom artystyczny piosenki
 2. Dyrektor Artystyczny dokonuje wyboru piosenek, kwalifikując je do udziału w Konkursie, w sposób samodzielny i według swego uznania. Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; decyzje nie wymagają uzasadnienia.
 3. Organizator poinformuje zgłaszających o zakwalifikowaniu ich do udziału w konkursie drogą elektroniczną. Ogłoszenie zakwalifikowanych do udziału w Konkursie wykonawców nastąpi na stronie internetowej www.lionsfestival.org oraz w mediach społecznościowych.
 4. Wykonawcy piosenek zakwalifikowanych do Konkursu będą je wykonywać podczas koncertu oraz zgodnie ze scenariuszem koncertu. Organizator uprawniony jest do zastąpienia zakwalifikowanej do Konkursu piosenki inną piosenką w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwy udział wykonawcy piosenki w koncercie. Decyzje w tym zakresie podejmuje samodzielnie Organizator.
 5. Zakwalifikowane przez Dyrektora Artystycznego piosenki będą prezentowane - wykonywane podczas koncertu przez zgłoszonych wykonawców, śpiewających z orkiestrą. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania stylizacji wizerunku artysty.
 6. Zwycięskiego wykonawcę wyłoni Jury Konkursu.
 7. Wyniki konkursu ogłosi Jury Konkursu
 8. Wykonawca będący zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do występu w roli gościa specjalnego w kolejnej edycji Festiwalu.

IV NAGRODY

 1. Nagrody w Festiwalu stanowią:
  1. Nagroda za 1 miejsce
  2. Nagroda za 2 miejsce
  3. Nagroda za 3 miejsce
  4. Nagroda Publiczności
  5. Nagroda Dziennikarzy
 2. Od przyznanej nagrody pieniężnej zostanie potracony podatek stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Koordynatora przy ul. Gęsiej 8, 31-535 Kraków oraz na stronie internetowej: www.lionsfestival.org
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt.1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.
 3. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 4. Zgłaszający może złożyć reklamacje dotyczącą Konkursu na adres biura Koordynatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od daty jej otrzymania.
 5. Zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o decyzji Organizatora w kwestii zgłoszonej w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 Poz. 1540 ze zm.)
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.