Regulamin konkursu

4th Lions World Song Festival for the Blind, Kraków 2019

Regulamin Konkursu

I POSTANOWIENIA WSTEPNE

 1. Organizatorem Konkursu są
  1. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stare Miasto wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000101426,
  2. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Bona Sforza wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000217906,
  3. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Śródmieście wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000197291,
  4. Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stańczyk wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000423855,

Określanych dalej mianem Organizatorów.

 1. Zgłaszającymi piosenki do Konkursu mogą być poszczególne Kluby lub grupy Klubów zrzeszone w ramach Lions Club International oraz inne organizacje związane ze środowiskiem osób niewidomych, określane mianem Zgłaszających działających w imieniu uczestników konkursu, określanych mianem Wykonawców.
 2. Koordynatorem konkursu jest Jordan Group. Adresem Koordynatora Konkursu jest ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, Polska.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy podczas 4th Lions World Song Festival for the Blind, Kraków 2019

II ZASADY ZGŁASZANIA PIOSENEK DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do Konkursu można zgłaszać nieopublikowane piosenki z każdego gatunku muzycznego, wykonywane i stworzone dla uczestników Konkursu, nagrane i przesłane drogą elektroniczną (e-mail) w formacie mp3 lub pocztową na nośniku CD. Nagrane piosenki należy nadsyłać na adres e-mail festival@lionsfestival.org lub na adres pocztowy Festival Office - Jordan Group ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków w terminie do dnia 31 maja 2019 roku z dopiskiem Festival Kraków 2019.
  Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie może zawierać jedną piosenkę wykonywaną przez jednego Wykonawcę.
 3. Oryginał formularza zgłoszeniowego podpisany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5, dokonuje się drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską lub osobiście.
 4. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest dostarczenie drogą pocztową lub osobiście do Organizatora oryginału wypełnionego i podpisanego przez wykonawcę formularza zgłoszeniowego.
 5. Drogą elektroniczną lub pocztową, do zgłoszenia należy dołączyć: tekst wykonywanej piosenki (wraz z podaniem autora tekstu i muzyki) oraz tłumaczeniem tekstu piosenki na język angielski, zdjęcie wykonawcy wraz z informacją biograficzną w języku angielskim (max. 6 zdań).
 6. W Konkursie mogą wziąć udział piosenki napisane i skomponowane na potrzeby Konkursu i uprzednio nigdzie nieupublicznione. Piosenki mogą być wykonywane jedynie przez osoby niewidome i słabo widzące zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia.
 7. Czas trwania zgłoszonych piosenek nie może być dłuższy niż 5 minut.
 8. Zgłoszenia podpisują osoby wchodzące w skład Zarządów poszczególnych Klubów , kilku Klubów lub innych organizacji związanych ze środowiskiem osób niewidomych zgodnie z zasadą reprezentacji.
 9. Zgłoszenie piosenek oznacza jednocześnie, że na podstawie udzielonego pełnomocnictwa /odrębnej umowy, zgłaszający gwarantuje i oświadcza, że:
  1. Wykonawca zgłoszony do konkursu jest osobą niewidomą lub słabo widzącą zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia
  2. w przypadku zakwalifikowania przez Jury zgłoszonej piosenki do udziału w Konkursie – jej wykonawca wskazany w zgłoszeniu wykona ją podczas koncertu w dniach 14-16 listopada 2019 w Krakowie
  3. upoważnia Organizatora do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi wykonawcy piosenki – w całości lub wybranych fragmentach w celu promocji Konkursu i Organizatora, prowadzonej we wszystkich mediach, w tym stacjach telewizyjnych, radiowych, Internecie, bilbordach i za pomocą innych dostępnych form i środków przekazu
  4. wykonawca piosenki zakwalifikowanej do Konkursu weźmie udział we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w konferencjach, wywiadach, sesjach zdjęciowych, programach radiowych i telewizyjnych promujących Konkurs i Festiwal
  5. dysponuje wszelkimi prawami do zgłoszonej piosenki w zakresie jej wykorzystania w sposób określony w niniejszym regulaminie
  6. wykonawca zawrze z Organizatorem umowę o artystyczne wykonanie piosenki w przypadku jej zakwalifikowania do udziału w Konkursie i udzieli licencji nieograniczonej w czasie i terytorialnie, z możliwością sublicencjonowania, do korzystania i rozporządzania artystycznym wykonaniem w zakresie jego utrwalenia i zwielokrotnienia na każdym dostępnym nośniku i za pomocą każdej techniki, w tym audialnej, audiowizualnej, fonograficznej, wprowadzenia utrwaleń i zwielokrotnień do obrotu w kraju i za granica, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania przewodowego i bezprzewodowego ze stacji naziemnej, za pośrednictwem satelity, udostępniania za pomocą sieci informatycznych i telekomunikacyjnych oraz w taki sposób by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym /Internet/, zamieszczenia na stronach internetowych Organizatora, reemisji, korzystania w formie usług telekomunikacyjnych/sms, wap, przekazy dźwiękowe i wizualne/ oraz w zakresie wykorzystania artystycznego wykonania piosenki i fonogramu z jej nagraniem w zakresie związanym z Konkursem, jego nadaniem, jako utworu audiowizualnego oraz wydaniem okolicznościowego fonogramu/wideogramu i jego eksploatacji jak wyżej
  7. upoważnia Organizatora do korzystania i przetwarzania danych nadesłanych w zgłoszeniu w zakresie związanym z Konkursem i jego promocja
  8. swym działaniem nie narusza praw i dóbr osób trzecich.
 10. W przypadku nieprawdziwości złożonych oświadczeń lub gwarancji, o których mowa w niniejszym regulaminie, zgłaszający ponosi wobec Organizatora i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawcza oraz z tytułu naruszenia praw wyłącznych,  zobowiązując się do samodzielnego naprawienia wszelkich szkód z tego tytułu.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że zostało naruszone postanowienia Punktu 8 Regulaminu, Wykonawca zostanie pozbawiony prawa udziału w Konkursie.
 12. Zgłoszenie piosenki jest równoznaczne z faktem zapoznania się przez zgłaszającego z postanowieniami niniejszego regulaminu, akceptacja tych postanowień oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 13. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz zgłaszającego jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem piosenki do udziału w Konkursie ani do zwrotu nadesłanych materiałów, w tym płyty CD – demo, jeżeli została wysłane.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi niniejszego regulaminu, Jury dokona do dnia 31 lipca 2019 r. wyboru maksymalnie 30 wykonawców do konkursu biorąc pod uwagę ich walory artystyczne oraz potrzeby scenariuszowe.
 2. Jury dokonuje wyboru piosenek, kwalifikując je do udziału w Konkursie, w sposób samodzielny i według swego uznania. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; decyzje Jury nie wymagają uzasadnienia.
 3. Jury poinformuje zgłaszających o zakwalifikowaniu ich do udziału w konkursie droga elektroniczną. Ogłoszenie zakwalifikowanych do udziału w Konkursie wykonawców nastąpi na stronie internetowej www.lionsfestival.jordan.pl.
 4. Zgłaszający piosenki, które zostały zakwalifikowane do Konkursu dostarcza do siedziby Biura Konkursu w terminie do 30 września 2019 roku zapis dźwiękowy utworu w aranżacji w jakiej zostanie on wykonany podczas Konkursu, mogącą zawierać kwintet smyczkowy czy sekcję rytmiczną: instrumenty perkusyjne, fortepian, gitara, gitara basowa z możliwością wykorzystania instrumentów dętych.
 5. Wykonawcy piosenek zakwalifikowanych do Konkursu będą je wykonywać podczas koncertu oraz zgodnie ze scenariuszem koncertu. Organizator uprawniony jest do zastąpienia zakwalifikowanej do Konkursu piosenki inną piosenką w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwy udział wykonawcy piosenki w koncercie. Decyzje w tym zakresie podejmuje samodzielnie Jury.
 6. Zakwalifikowane przez Jury piosenki będą prezentowane - wykonywane podczas koncertu przez zgłoszonych wykonawców, śpiewających z orkiestrą. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania stylizacji wizerunku artysty.
 7. Zwycięskiego wykonawcę wyłoni Jury Konkursu.
 8. Wyniki konkursu ogłosi Jury Konkursu
 9. Wykonawca będący zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do występu w roli gościa specjalnego w kolejnej edycji Festiwalu.

IV NAGRODY

 1. Nagrody w Festiwalu stanowią:
  1. Nagroda za 1 miejsce
  2. Nagroda za 2 miejsce
  3. Nagroda za 3 miejsce
  4. Nagroda Publiczności
  5. Nagroda Dziennikarzy
 2. Od przyznanej nagrody pieniężnej zostanie potracony podatek stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Koordynatora przy ul. Gęsiej 8, 31-535 Kraków oraz na stronie internetowej: www.lionsfestival.jordan.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt.1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu.
 3. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 4. Zgłaszający może złożyć reklamacje dotyczącą Konkursu na adres biura Koordynatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od daty jej otrzymania.
 5. Zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o decyzji Organizatora w kwestii zgłoszonej w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 Poz. 1540 ze zm.)
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - załącznik (do pobrania)

.